ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KANTOORSOLUTIONS WEBSHOP

ONDERNEMINGSGEGEVENS

WWW.KANTOORSOLUTIONS.BE (T&I computer supplies)

BTW – nummer: BE 0831.328 701

Marialei 11, 2018 Antwerpen

[email protected]

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van onze webshop aan u als Klant (iedere persoon of rechtspersoon die, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle consumenten (hierna genoemd ‘gebruiker’ of ‘U’) van de website WWW.KANTOORSOLUTIONS.BE (hierna genoemd ’site’) en de eigenaar van die website zijnde T&I computer supplies, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op Marialei 11 te 2018 Antwerpen, met als uniek bedrijfsnummer BE 0831.328 701.

De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de site, vervangen alle voorafgaande voorwaarden en zijn als enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing.

De gebruiker erkent dat de relaties met T&I computer supplies exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de site.

T&I computer supplies behoudt het recht om van tijd tot tijd de Algemene Verkoopsvoorwaarden aan te passen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de site.

Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde verkoopprijzen op de site zijn steeds inclusief BTW en taksen en inclusief leveringskosten (binnen België). De leveringskosten voor andere landen worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. T&I computer supplies behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de reden moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de gebruiker effectief toe te passen.

ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de landen van de Europese Unie. Ondanks het feit dat de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via [email protected]

T&I computer supplies is wat betreft de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. T&I computer supplies is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door T&I computer supplies. T&I computer supplies is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om een aantal artikelen uit het KANTOORSOLUTIONS assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een e-mail ter bevestiging ontvangt van [email protected] De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd. De klant kan aan de hand van PayPal betalen.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van T&I computer supplies. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van T&I computer supplies te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover T&I computer supplies beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt T&I computer supplies zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst [email protected]

ARTIKEL 8: GARANTIE

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

ARTIKEL 9: VERZAKINGSTERMIJN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen op de site aankopen:

DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT AAN T&I COMPUTER SUPPLIES MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF BINNEN DE 14 DAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET PRODUCT.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan T&I computer supplies.

We vragen u om de goederen terug te sturen in de staat waarin u ze ontvangen heeft.

Indien het teruggestuurde product hieraan niet voldoet, bent u als koper aansprakelijk voor de waarde vermindering.

De Kantoorsolutions artikelen die online werden aangekocht worden niet terugbetaald via de showroom of via andere kanalen.

ARTIKEL 10: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door T&I computer supplies om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 11: WWW.KANTOORSOLUTIONS.BE KLANTENDIENST

De klantendienst van T&I computer supplies is bereikbaar via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres, Marialei 11, 2018 Antwerpen.

ARTIKEL 12: VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN

Leveringen in België zullen gemiddeld 2 tot 5 werkdagen duren of langer (de klant zal dan verwittigd worden), internationale leveringen zijn afhankelijk van het land van bestemming. Alle verzendingen zijn traceerbaar. T&I computer supplies gebruikt vaste verzendingstarieven:

De verzendkosten naar Belgische adressen toe zijn GRATIS.

De verzendkosten voor leveringen van bestellingen van minder dan 500 euro in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk bedragen 19,95 euro.

De verzendkosten voor leveringen van bestellingen van minder dan 500 euro naar andere EU landen bedragen 49,95 euro.

ARTIKEL 13: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van T&I computer supplies. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. T&I computer supplies kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 14: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van ANTWERPEN (België) bevoegd.

Het ODR – platform biedt een mogelijke alternatieve geschillenregeling.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij WWW.KANTOORSOLUTIONS.BE